گشت عکاسی در شهر

گشت عکاسی شهری برنامه ی عکاسی در سطح شهر می باشد . این برنامه با سه هدف عمده برنامه ریزی شده است : 1) عکاسی از کلان شهر مشهد 2) تجربه کار گروهی 3) ارایه پروژه های تیمی