مشاوره خرید تجهیزات عکاسی

شروع بكار رسمي واحد مشاوره خريد تجهيزات عكاسي در كانون گسترش عكاسي خراسان ، از اقدامات سال ٩٥ مي باشد. قطعا يكي از دغدغه هاي ذهني ؛ انتخاب دوربين و مهمتر از آن انتخاب فروشگاه معتمد مي باشد. واحد مشاوره كانون گسترش عكاسي با پشتيباني و نظارت بر خريد شما ميتواند بخشي از اين دغدغه را پاسخگو باشد. شما با دريافت معرفي نامه از كانون ميتوانيد تجهيزات خودرا با اطمينان نقدا و يا بصورت اقساط خريداري كنيد.

شماره تماس:
۰۹۱۵۵۵۸۲۸۲۵ - خانم فرزانه