کتاب

فروش دوعنوان از كتابهاي عكاسي نشر پرگار

۱- نگاهی به مفاهیم بنیادی به عکاسی

۲- فرهنگ مصور عکاسی

و كتاب "پيدا و پنهان" مجموعه ۳۵۰ عکس از صد و نه عکاس ایرانی