هدف از تاسيس اين سازمان مردم نهاد گسترش فنون و هنر عكاسي در سطح تخصصي و ارتقاء شناخت عمومي جامعه با عكاسي مي باشد. مهمترين هدف هايي كه اين كانون به عنوان يك ارگان مردم نهاد در اساس نامه خود ذكركرده است، عبارتند از :

الف :كليات

1 – فرهنگ سازي در راستاي ارتقاي علمي فن و هنر عكاسي

2 – حمايت ازپوشش تصويري و عكس از محصولات فرهنگي و آنچه حيات فرهنگي ملت ما محسوب مي گردد

3 – كارآفريني و جلوگيري از ايجاد شغل هاي كاذب و آشنايي قشر عموم مردم با هنر عكاسي بعنوان يك شغل

ب : روش اجراي هدف

1 - كمك به گسترش زمينه هاي آموزشي براي عموم مردم در زمينه هنر بعنوان يك عامل مهم و قابل توجه براي بالابردن فرهنگ جامعه .

2 - كمك به گسترش زمينه هاي آموزشي، پژوهشي ، و تشويق عكاسان براي فعاليت تخصصي و حرفه اي و تربيت نيروي كارآمد متخصص .

3 - ايجاد فضاي مناسب براي آشتي خانواده ها با هنر و تاثير آن در آرامش روحي رواني و سلامت جا معه .

4 - حمايت از ارائه وچاپ كتاب ها و پايان نامه ها و تحقيقات عكاسي .

5 – كمك به گسترش ارتباطات داخلي و خارجي ميان عكاسان براي مبادلات فرهنگي براي معرفي قابليت هاي عكاسان ايراني به جوامع بين المللي .

6 - ايجاد مركز تحقيقلتي و مطالعاتي در زمينه عكاسي ايران در جهان .

7 – برگزاري همايش ها و كنفرانس ها و مسابقات و جشن ها براي معرفي عكاسان ايران به جهان .

8 – تعامل با دستگاه هاي ذيربط به منظور ارايه راهكارها و پيشنهاد در جهت حمايت از هنر عكاسي و عكاسان .

9 - تقويت و حفظ زمينه هاي مشاركت و همكاري در جامعه .

10 - كمك به اجراي برنامه ها و پروژه هاي دستگاه هاي دولتي .

11 - ايجاد ارتباط و تفاهم و مشاركت با وزارتخانه ها و نهادها ي ملي و بين المللي .

12 - اخذ مقام مشورتي از مراجع بين المللي برابر ضوابط .

13 - تشكيل گروه هاي تخصصي و حمايت عكاسان .برگزاري نشست هاي علمي .برگزاري سفرهاي تخصصي .برگزاري دوره هاي آموزشي پايه و تخصصي .برگزاري مسابقات تخصصي .

14 - راه اندازي فضاي مجازي اطلاع رساني و چاپ نشريات .