هیئت موسس :

نوشین وفادار

مسعود توجهی


امین ابراهیمی

ایلناز شیرعلیان

 مونا توجهی

 نرگس سلطان آبادیان


نغمه حاتم زاده

سید مجید جلالیان حسینی

 

هیئت امنا :

نوشین وفادار

مسعود توجهی


حمیدرضا یوسفی

سید مجید جلالیان حسینی 

ایلناز شیرعلیان


نسرین وفادار

نغمه حاتم زاده